miercuri, 11 mai 2011

Contract de inchiriere imobil - model

CONTRACT DE  INCHIRIERE Incheiat astazi, ....................
Intre noi partile: 
1.        ......................................................., domiciliat in.......................................
 in calitate de PROPRIETAR
si
2. ..................., domiciliat/cu sediul in ........................(si toate datele de identificare),
in calitate de CHIRIAS
     1.OBIECT / DESCRIEREA SPATIULUI
PROPRIETARUL inchiriaza imobilul compus din x camere si dependinte situat in .........................................., proprietatea chiriasului.
Spatiul se inchiriaza in vederea locuirii / stabilirii sediului social pentru firma Y in curs de constituire si autorizare la organele competente/ cu datele de mai sus .
     2. PREŢUL CHIRIEI: 
CHIRIASUL va plati proprietarului o chirie de X euro(lei)/luna.
Chiriasul va plati in avans chiria pe o luna, pana cel tarziu data de ................ Urmatoarele plati ale chiriei se vor face anticipat la data de ....... pentru luna in curs.
Chiriasul va plati Proprietarului o garantie in cuantum egal cu pretul chiriei pe o luna. Garantia achitata de CHIRIAS va fi inapoiata acestuia la incetarea contractului, in urma predarii apartamentului in starea in care a fost primit si numai in cazul in care acesta nu prezinta datorii fata de imobilul inchiriat. 
Proprietarul se obliga sa inregistreze prezentul contract la organele Administratiei Financiare, in vederea inpunerii la plata impozitului pe veniturile obtinute din chirii. Pentru suma primita de la chirias cu titlu de chirie, proprietarul va emite factura si chitanta / o chitanta sub semnatura privata ce va atesta plata acesor sume.

     3. DURATA CONTRACTULUI DE ÎNCHIRIERE: 
Prezentul contract de închiriere se încheie pe o perioadă de .... ani, cu începere de la data de ..................., până la data de .............. Perioada contractuala poate fi prelungita cu acordul partilor contractante prin semnarea de acte aditionale.

       4. FOLOSIREA SPATIULUI : 
CHIRIASUL va folosi spatiul inchiriat in vederea locuirii / stabilirii sediului social pentru firma X, desfasurand totodata activitatile specifice de birou / obiectului de activitate .

     5. PLATI IN SARCINA CHIRIASULUI :
CHIRIASUL se obliga sa plateasca integral costurile telefonului, apei, caldurii si gazelor, electricitatii, cablu, internet, prezentand lunar proprietarului facturile achitate. In vederea evidentierii in contabilitatea chiriasului a efectuarii acestor cheltuieli, Proprietarul va emite o chitanta descarcatoare sub semnatura privata care va atesta plata acestor costuri.
Proprietarul are dreptul sa controleze o data pe luna plata acestor cheltuieli.
Eventualele pagube produse de chirias sunt suportate de acesta. 
   
6. FACILITATI (DOTARI) :
Spatiul inchiriat este ne/semi/mobilat.....
  
7. SUBINCHIRIEREA:
CHIRIASUL (nu) poate sa subinchirieze total sau partial spatiul pe care il detine in calitate de chirias, acordul Proprietarului fiind considerat dat prin semnarea prezentului contract/ numai cu acordul prealabil scris al Proprietarului. Chiriasul intelege insa ca fata de Proprietar este exclusiv raspunzator de indeplinirea integrala a obligatiilor asumate prin prezentul contract.
   
8. INCETAREA CONTRACTULUI 
Prezentul contract de inchiriere inceteaza la implinirea termenului pentru care a fost inchiriat sau prin denuntare unilaterala, din partea PROPRIETARULUI sau a CHIRIASULUI, cu respectarea unui preaviz de 30 de zile.
Eventualele litigii care s-ar putea ivi în legătură cu acest contract vor fi soluţionate pe cale amiabilă, iar dacă părţile nu cad de acord, vor fi soluţionate de instanţele de judecată competente. 
 
9. PREDAREA  SPATIULUI :
PROPRIETARUL  va preda apartamentul / spatiul in stare buna de locuit , iar CHIRIASUL garanteaza folosirea normala a acestuia , obligandu-se sa nu aduca deteriorari sau modificari fara acordul prealabil al proprietarului. 

10. DISPOZITII FINALE:
Prezentul contract s-a incheiat azi, ...., in orasul ....., in doua exemplare, cate unul pentru fiecare parte.


Proprietar                                                                                          Chirias

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu