joi, 5 mai 2011

Contract de antrepriza - model

CONTRACT DE ANTREPRIZA


1. PARTILE:

S.C. ....... .............................persoana juridica romana, cu sediul in .................., inregistrata in registrul comertului sub nr. .........., avand cod unic de inregistrare ........ , reprezentata de ................,

 in calitate de Executant
 si

S.C. ....... .............................persoana juridica romana, cu sediul in .................., inregistrata in registrul comertului sub nr. .........., avand cod unic de inregistrare ........ , reprezentata de ................,
in calitate de Beneficiar

           CAP. II   OBIECTUL  CONTRACTULUI           
2.1 Executantul se obliga sa execute, in termenele si conditiile stabilite la art. 4 din prezentul contract, lucrari de reparatii (completari si consolidari) asupra unei suprafete de 2000 mp. de pardoseala suprainaltata la obiectivul apartinand Beneficiarului, situat in Bucuresti, Str. Ceasornicului nr. 17 sector 1.  
2.2 Beneficiarul se obliga sa receptioneze si sa permita montarea obiectelor mentionate la pct. 2.1 din contract ; de asemenea, se obliga sa achite contravaloarea prestatiilor stabilite la pct. 2.1 in conditiile stabilite prin prezentul contract si sa depuna toate diligentele pentru pastrarea in bune conditii a acestor bunuri pana la achitarea pretului conform contractului.


                        CAP III. CLAUZE PRIVIND PLATA PRETULUI

3.1 Pretul total al contractului este de .... Euro.
3.2 Plata pretului se face de catre Beneficiar in echivalent lei la cursul BNR, din ziua emiterii facturii, in termen de 7 zile de la finalizarea / receptia lucrarilor.


                        CAP IV. TERMENE SI CONDITII DE EXECUTIE

4.1 Termenul pentru executia integrala a lucrarilor este de 30 de zile de la predarea frontului de lucru  pe baza de proces-verbal de predare-primire prin care sa se constate indeplinirea conditiilor necesare executarii contractului.
4.2. Beneficiarul nu va putea solicita Executantului sa inceapa executarea lucrarii mai inainte de indeplinirea obligatiilor stipulate in art. 4.1.
4.3 La finalizarea lucrarii, partile contractante vor incheia procese-verbale in care va fi consemnata starea lucrarilor executate, precum si orice diferenta calitativa / cantitativa, partile stabilind totodata, de comun acord, si eventualele modalitati de remediere.

                        CAP V. GARANTII

5.1 Termenul de garantie pentru vicii ascunse este de 24 luni de la data incheierii procesului-verbal de receptie a lucrarilor incheiat de parti .
5.2 Executantul nu acorda garantii :
- cand Beneficiarul intervine cu modificari asupra obiectelor fara consimtamantul scris al Executantului ;
- cand deteriorarea obiectelor este cauzata de manipularea incorecta, de loviri sau alte cauze neimputabile Executantului ;
- in situatia uzurii normale, produsa de exploatarea obiectelor montate.

CAP. VI. OBLIGATIILE PARTILOR

6.1. Executantul se obliga:
a) sa execute lucrarea la care s-a angajat, in termenele stabilite cu Beneficiarul;       
b) sa efectueze, in perioada termenului de garantie, remedierea eventualelor defectiuni survenite la lucrarile efectuate, numai daca aceste defectiuni se datoreaza exclusiv culpei prestatorului ;
c) sa incheie impreuna cu reprezentantul Beneficiarului procesul-verbal de predare-primire a lucrarilor angajate.
d) sa garanteze calitatea montajului si curatenia la locul de munca (ridicarea gunoaielor).

6.2. Beneficiarul se obliga:
a) sa plateasca pretul lucrarii la termenele si in conditiile stabilite in contract ;
b) sa incheie procesul-verbal de predare-primire la terminarea lucrarilor angajate cu Executantul.
c) sa asigure frontul de lucru conform cerintelor Executantului, liber de orice alte materiale de constructie care nu vor fi folosite la lucrarea obiect al prezentului contract;
d) sa se asigure ca in toata perioada executarii lucrarii, in acelasi spatiu de lucru nu se vor executa alte lucrari de constructii sau de alta natura care vor putea afecta calitatea lucrarilor sau timpul de executie. In caz contrar, Executantul este exonerat de orice raspundere derivand din prelungirea termenului de executie, putand sista executia lucrarilor pana la finalizarea lucrarilor angajate in acelasi spatiu de lucru.   


                        CAP VII . RASPUNDEREA CONTRACTUALA

7.1 Pentru neexecutarea in tot sau in parte, pentru executarea necorespunzatoare ori cu intarziere a obligatiilor prevazute in prezentul contract, partile datoreaza penalitati dupa cum urmeaza :
- Executantul datoreaza penalitati de  0.15 % pe zi calculata din valoarea neexecutata a contractului ;
- Beneficiarul datoreaza penalitati de  0.15 % pe zi calculate din valoarea obligatiei neachitate.

                        CAP 8. FORTA MAJORA

8.1 Forta majora apara de raspundere partea care o invoca. Prin caz de forta majora se inteleg imprejurarile care au intervenit dupa incheierea contractului imprevizibile si independente de vointa partilor (stare de razboi sau de necesitate, calamitati naturale, intreruperea alimentarii cu energie electrica pentru o perioada mai mare de 6 ore, etc.).
8.2 Partea care invoca forta majora are obligatia sa o aduca la cunostinta celeilalte parti, in scris, in maxim 3 zile de la data la care a cunoscut existenta acesteia, dovada fortei majore urmand a fi comunicata in termen de 15 zile cu incepere din aceeasi data.
8.3 Daca imprejurarile sus-aratate si consecintele acestora dureaza mai mult de 30 de zile, fiecare parte contractanta poate renunta la executarea contractului pe mai departe comunicand in scris aceasta intentie.
8.4 In acest caz, nici una din parti nu are dreptul sa solicite despagubiri de la cealalta parte, dar fiecare parte este obligata sa-si onoreze toate obligatiile corespunzatoare prestatiilor executate pana la aceasta data.

                        CAP IX. LITIGII

9.1 Partile vor incerca sa rezolve pe cale amiabila toate litigiile nascute in legatura cu incheierea, executarea, modificarea, incetarea prezentului contract.
9.2 In cazul in care litigiile dintre parti nu se solutioneaza pe cale amiabila, acestea se vor adresa instantelor judecatoresti aflate in raza municipiului Bucuresti, competente material sa solutioneze litigiul astfel intervenit.

                        CAP X. ALTE CLAUZE

10.1 Orice modificare a prezentului contract este valabila numai in conditiile incheierii unui act aditional de catre partile contractante.
10.2 Pentru suplimentarea lucrarilor executate sau pentru lucrari a caror necesitate rezulta din executarea prezentului contract, partile vor incheia acte aditionale in care vor prevedea conditiile de executare a acestora.
10.3 Incheiat in 2 (doua) exemplare, cate unul pentru fiecare parte contractanta, azi,..............., in Bucuresti.

           
BENEFICIAR                                                         EXECUTANT          


Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu