marți, 10 mai 2011

Contract de comodat imobil - model

                                                CONTRACT DE COMODAT

I. PARTILE

Comodant :

............., domiciliat in .............., proprietar,  

Comodatar:

.......................,  domiciliat in ........................... 


II. OBIECTUL CONTRACTULUI

Cedarea de catre comodant, cu titlu gratuit, a dreptului de folosinta asupra imobilului situat în  ...................................., dobandit in baza contractului de vanzare-cumparare autentificat sub nr. ...........................
Comodantul declara ca bunul imobil ce face obiectul prezentului contract este proprietatea sa, nu este grevat de nici un fel de sarcini, nu este ipotecat şi nu formează obiectul nici unui fel de garantie.
 
III. DURATA CONTRACTULUI

Prezentul contract se incheie pe o perioada de .............., incepand cu data de ...................

IV. CONTINUTUL CONTRACTULUI

Drepturile comodantului :

- sa ceara rezilierea contractului în cazul în care comodatarul nu-si respecta obligatiile prevazute în prezentul contract ;
-  sa i se restituie in buna stare spatiul pus la dispozitia comodatarului.

Obligatiile comodatarului :

- sa se ingrijeasca de conservarea spatiului ca un bun proprietar ;
- sa foloseasca spatiul potrivit destinatiei sale ;
- sa suporte  cheltuielile locative aferente (intretinere, telefon, energie electrica etc.);
- sa restituie spatiul in buna stare la implinirea termenului stipulat in prezentul contract.
 
V. INCETAREA CONTRACTULUI

Prezentul contract isi inceteaza efectele in urmatoarele cazuri :
 - prin reziliere, în cazul nerespectarii obligatiilor de catre comodatar ;
- prin acordul scris al partilor.

VI. FORTA MAJORA

Forta majora exonereaza partile de raspundere in cazul executarii necorespunzatoare sau cu intarziere a obligatiilor asumate prin prezentul contract.
Prin forta majora se inţelege un eveniment independent de vointa partilor, imprevizibil şi insurmontabil, aparut dupa incheierea contractului, care impiedica partile sa-si execute obligatiile asumate.

VII. SOLUTIONAREA LITIGIILOR

Orice litigiu decurgand din sau in legatura cu acest contract, inclusiv referitor la validitatea, interpretarea, executarea ori desfiintarea prezentului contract, va fi rezolvat pe cale amiabila.
In cazul in care nu este posibila rezolvarea litigiilor pe cale amiabila, partile se vor adresa instantelor judecatoresti competente.

VIII. CLAUZE FINALE

Modificarea prezentului contract se poate face numai prin act aditional semnat de ambele parti.
Prezentul contract reprezinta vointa partilor si inlatura orice intelegere verbala dintre acestea.

Prezentul contract s-a incheiat astazi, ................, in orasul ..............., in 2 exemplare originale.

Comodant:                                                                     Comodatar:

Un comentariu:

  1. Buna ziua, am si eu o intrebare la care poate imi puteti raspunde:
    Se poate incheia un contract de comodat intre o persoana fizica care are act de proprietate pe jumatate din imobil (casa)cealalta jumatate fiind pe numele unei alte persoane care nu mai locuieste in acel imobil de 60 de ani!!!(nimeni nu stie nimica despre el sau succesorii lui) si o persoana juridica (firma acuma se infiinteaza e in faza inregistrarii la registru comertului)???Precizez ca proprietarul persoana fizica detine 3 camere iar contractul de comodat se intemeiasa pentru o camera.
    Va multumesc anticipat pentru un eventual raspuns.

    RăspundețiȘtergere