joi, 28 ianuarie 2016

ORDONANTA NR. 26/30.01.2000 cu privire la asociatii si fundatii


Publicata in Monitorul Oficial, Partea I nr. 39/31.01.2000, actualizata cu Legea nr. 22 / 2014 
In temeiul dispozitiilor art. 107 alin. (1) si (3) din Constitutia Romaniei si ale art. 1 lit. S pct. 2 din Legea nr. 206/1999 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonante,
Guvernul Romaniei emite urmatoarea ordonanta:

CAPITOLUL I

  Dispozitii generale
Art. 1 (1) Persoanele fizice si persoanele juridice care urmaresc desfasurarea unor activitati de interes general sau in interesul unor colectivitati ori, dupa caz, in interesul lor personal nepatrimonial pot constitui asociatii ori fundatii in conditiile prezentei ordonante.
(2) Asociatiile si fundatiile constituite potrivit prezentei ordonante sunt persoane juridice de drept privat fara scop patrimonial.
(3) Partidele politice, sindicatele si cultele religioase nu intra sub incidenta prezentei ordonante.
Art. 2 Prezenta ordonanta are ca scop crearea cadrului pentru:
a) exercitarea dreptului la libera asociere;
b) promovarea valorilor civice, ale democratiei si statului de drept;
c) urmarirea realizarii unui interes general, local sau de grup;
d) facilitarea accesului asociatiilor si fundatiilor la resurse private si publice;
e) parteneriatul dintre autoritatile publice si persoanele juridice de drept privat fara scop patrimonial;
f) respectarea ordinii publice.
Art. 3 Actele juridice de constituire a asociatiilor si fundatiilor, incheiate in conditiile prezentei ordonante, sunt guvernate de legea civila.

CAPITOLUL II

  Infiintarea asociatiilor si a fundatiilor

Sectiunea 1

  Constituirea si inscrierea asociatiei
Art. 4 Asociatia este subiectul de drept constituit de trei sau mai multe persoane care, pe baza unei intelegeri, pun in comun si fara drept de restituire contributia materiala, cunostintele sau aportul lor in munca pentru realizarea unor activitati in interes general, al unor colectivitati sau, dupa caz, in interesul lor personal nepatrimonial.
Art. 5 (1) Asociatia dobandeste personalitate juridica prin inscrierea in Registrul asociatiilor si fundatiilor aflat la grefa judecatoriei in a carei circumscriptie isi are sediul.@
___________
@ Alineatul (1) a fost modificat prin punctul 9. din Lege nr. 76/2012 incepand cu 15.02.2013.
(2) In temeiul dreptului constitutional la asociere, persoanele fizice se pot asocia fara a constitui o persoana juridica atunci cand realizarea scopului propus permite aceasta.
Art. 6 (1) In vederea dobandirii personalitatii juridice, membrii asociati incheie actul constitutiv si statutul asociatiei, in forma autentica sau atestata de avocat.
(2) Actul constitutiv cuprinde, sub sanctiunea nulitatii absolute:
a) datele de identificare a membrilor asociati: numele sau denumirea si, dupa caz, domiciliul sau sediul acestora;
b) exprimarea vointei de asociere si precizarea scopului propus;
c) denumirea asociatiei;
d) sediul asociatiei;
e) durata de functionare a asociatiei - pe termen determinat, cu indicarea expresa a termenului, sau, dupa caz, pe termen nedeterminat;
f) patrimoniul initial al asociatiei; activul patrimonial, in valoare de cel putin un salariu minim brut pe economie, la data constituirii asociatiei, este alcatuit din aportul in natura si/sau in bani al asociatilor. In cazul aportului in natura, forma autentica a actului constitutiv si a statutului este obligatorie;
g) componenta nominala a celor dintai organe de conducere, administrare si control ale asociatiei;
h) persoana sau, dupa caz, persoanele imputernicite sa desfasoare procedura de dobandire a personalitatii juridice;
i) semnaturile membrilor asociati.
(3) Statutul cuprinde, sub sanctiunea nulitatii absolute:
a) elementele prevazute la alin. (2), cu exceptia celor precizate la lit. g) si h);
b) precizarea scopului si a obiectivelor asociatiei;
c) modul de dobandire si de pierdere a calitatii de asociat;
d) drepturile si obligatiile asociatilor;
e) categoriile de resurse patrimoniale ale asociatiei;
f) atributiile organelor de conducere, administrare si control ale asociatiei;
g) destinatia bunurilor, in cazul dizolvarii asociatiei, cu respectarea dispozitiilor art. 60.
Art. 7 (1) Oricare dintre membrii asociati, pe baza imputernicirii date in conditiile art. 6 alin. (2) lit. h), poate formula o cerere de inscriere a asociatiei in Registrul asociatiilor si fundatiilor aflat la grefa judecatoriei in a carei circumscriptie urmeaza sa-si aiba sediul. @
___________
@ Alineatul (1) a fost modificat prin punctul 9. din Lege nr. 76/2012 incepand cu 15.02.2013.
(2) Cererea de inscriere va fi insotita de urmatoarele documente:
a) actul constitutiv;
b) statutul asociatiei;
c) actele doveditoare ale sediului si patrimoniului initial;
d) dovada disponibilitatii denumirii eliberata de Ministerul Justitiei sau, dupa caz, refuzul motivat al eliberarii acesteia.
(3) Este interzis ca denumirea asociaţiei să fie identică sau asemănătoare până la confuzie cu denumirea altei persoane juridice fără scop patrimonial, constituite potrivit prevederilor prezentei ordonanţe. Astfel, o denumire este susceptibilă de a fi apropriată dacă nu aparţine unei alte persoane juridice fără scop patrimonial de acelaşi fel - asociaţie, fundaţie sau federaţie - prin înscrierea ei anterioară în Registrul naţional al persoanelor juridice fără scop patrimonial.
(31) Este interzisă utilizarea în denumirea asociaţiei a unor sintagme sau cuvinte susceptibile să creeze confuzie cu denumirea unor autorităţi sau instituţii publice. Prin sintagme sau cuvinte susceptibile să creeze confuzie cu denumirea unor autorităţi sau instituţii publice se înţelege includerea în denumirea asociaţiei a unor termeni şi expresii precum: «comisariat», «inspectorat», «gardă», «autoritate», «poliţie», «jandarmerie», «protecţia consumatorilor» sau derivatele acestora."
(Alineatele 3 si 31 au fost modificate prin Legea nr. 22/2014).
(33) Este interzis ca denumirea asociaţiei să fie identică sau asemănătoare până la confuzie cu denumirea oricărei structuri profesionale constituite în baza legii şi care funcţionează în acord cu aceasta, cum ar fi: «Barou», «Cameră», «Uniunea Naţională a Barourilor din România», «Uniunea Naţională a Notarilor Publici din România», «Uniunea Naţională a Executorilor Judecătoreşti», «Consiliul de Mediere», «Consiliul Uniunii Naţionale a Notarilor Publici din România», «Consiliul Uniunii Naţionale a Barourilor din România», precum şi altele asemenea.
(34) Este interzis, sub sancţiunea nulităţii absolute a actului constitutiv şi a statutului ca o filială sau sucursală să poarte o altă denumire decât cea a asociaţiei sau fundaţiei care o constituie.
(35) Interdicţiile cu privire la denumire prevăzute pentru asociaţii şi fundaţii sunt aplicabile în mod corespunzător şi pentru federaţii."
(Ultimele 3 lineate au fost introduse prin Legea nr. 22/2014)
(4) În cazul nerespectării dispoziţiilor alin. (3)-(33) şi alin. (35), Ministerul Justiţiei va refuza motivat eliberarea dovezii disponibilităţii denumirii."
(Alineatul a fost modificat prin Legea nr. 22/2014)
Art. 8 (1) Asociatia devine persoana juridica din momentul inscrierii ei in Registrul asociatiilor si fundatiilor.
(2) In termen de 3 zile de la depunerea cererii de inscriere si a documentelor prevazute la art. 7 alin. (2) judecatorul desemnat de presedintele instantei verifica legalitatea acestora si dispune, prin incheiere, inscrierea asociatiei in Registrul asociatiilor si fundatiilor.
(21) In cadrul procedurii de verificare a legalitatii cererii de inscriere si a documentelor prevazute la art. 7 alin. (2), judecatorul desemnat de presedintele instantei verifica respectarea dispozitiilor art. 7 alin. (3) si poate dispune, prin incheiere motivata, inscrierea asociatiei in Registrul asociatiilor si fundatiilor, chiar daca exista un refuz motivat al Ministerului Justitiei de a elibera dovada disponibilitatii denumirii, pe care il apreciaza ca neintemeiat.
(3) Odata cu efectuarea inscrierii, incheierea prin care s-a dispus inscrierea se comunica din oficiu, pentru evidenta fiscala, organului financiar local in a carui raza teritoriala se afla sediul asociatiei, cu mentionarea numarului de inscriere in Registrul asociatiilor si fundatiilor.
Art. 9 (1) In cazul in care cerintele legale pentru constituirea asociatiei nu sunt indeplinite, judecatorul, la expirarea termenului prevazut la art. 8 alin. (2), il va cita, in camera de consiliu, pe reprezentantul asociatiei, punandu-i in vedere, in scris, sa remedieze neregularitatile constatate.
(2) Daca neregularitatile constatate privesc dispozitiile art. 40 alin. (2) din Constitutie, pentru termenul fixat va fi citat si parchetul de pe langa instanta sesizata, caruia i se vor comunica, in copie, cererea de inscriere, impreuna cu actul constitutiv si statutul asociatiei. In acest caz punerea concluziilor de catre procuror este obligatorie.
Art. 10 (1) In situatia in care, la termenul fixat, neregularitatile sunt inlaturate, judecatorul, ascultand si concluziile procurorului, daca este cazul, va lua act despre aceasta prin incheiere, dispunand inscrierea asociatiei in Registrul asociatiilor si fundatiilor.
(2) In cazul in care neregularitatile nu au fost inlaturate sau, desi legal citat, reprezentantul asociatiei lipseste in mod nejustificat, judecatorul va respinge cererea de inscriere prin incheiere motivata.
(3) Incheierile prevazute in acest articol se vor pronunta in cel mult 24 de ore de la inchiderea dezbaterilor si se vor redacta in termen de cel mult 48 de ore de la pronuntare.
Art. 11 (1) Incheierile de admitere sau de respingere a cererii de inscriere sunt supuse numai apelului. @
___________
@ Alineatul (1) a fost modificat prin punctul 1. din Lege nr. 76/2012 incepand cu 15.02.2013.
(2) In cazul in care procurorul nu a participat la solutionarea cererii, parchetului pe de langa instanta sesizata i se vor comunica si copii de pe actul constitutiv si de pe statutul asociatiei, impreuna cu incheierea de admitere ori de respingere a cererii de inscriere, dupa caz.
(3) Termenul de apel este de 5 zile si curge de la data pronuntarii, pentru cei care au fost prezenti, si de la data comunicarii, pentru cei care au lipsit. @
___________
@ Alineatul (3) a fost modificat prin punctul 1. din Lege nr. 76/2012 incepand cu 15.02.2013.
(4) Apelul se solutioneaza cu citarea partilor, in camera de consiliu, de urgenta si cu precadere. Dispozitiile art. 10 alin. (3) cu privire la pronuntarea si redactarea hotararii se aplica in mod corespunzator. @
___________
@ Alineatul (4) a fost modificat prin punctul 1. din Lege nr. 76/2012 incepand cu 15.02.2013.
Art. 12 (1) Inscrierea in Registrul asociatiilor si fundatiilor, in conformitate cu art. 8, se efectueaza in ziua ramanerii definitive a incheierii de admitere, eliberandu-se, la cerere, reprezentantului asociatiei sau mandatarului acesteia un certificat de inscriere care va cuprinde: denumirea asociatiei, sediul acesteia, durata de functionare, numarul si data inscrierii in Registrul asociatiilor si fundatiilor. @
___________
@ Alineatul (1) a fost modificat prin punctul 2. din Lege nr. 76/2012 incepand cu 15.02.2013.
(2) In relatiile cu tertii dovada personalitatii juridice se face cu certificatul de inscriere.
Art. 13 (1) Asociatia isi poate constitui filiale, ca structuri teritoriale, cu un numar minim de 3 membri, organe de conducere proprii si un patrimoniu distinct de cel al asociatiei.
(2) Filialele sunt entitati cu personalitate juridica, putand incheia, in nume propriu, acte juridice in conditiile stabilite de asociatie prin actul constitutiv al filialei. Ele pot incheia acte juridice de dispozitie, in numele si pe seama asociatiei, numai pe baza hotararii prealabile a consiliului director al asociatiei.
(3) Filiala se constituie prin hotararea adunarii generale a asociatiei. Personalitatea juridica se dobandeste de la data inscrierii filialei in Registrul asociatiilor si fundatiilor.
(4) In vederea inscrierii filialei, reprezentantul asociatiei va depune cererea de inscriere, impreuna cu hotararea de constituire a filialei, statutul, actul constitutiv, actele doveditoare ale sediului si patrimoniului initial ale acesteia, la judecatoria in a carei circumscriptie urmeaza sa-si aiba sediul filiala. Dispozitiile art. 6 si ale art. 9-12 sunt aplicabile in mod corespunzator. @
___________
@ Alineatul (4) a fost modificat prin punctul 9. din Lege nr. 76/2012 incepand cu 15.02.2013.
Art. 131 (1) Asociatia isi poate constitui sucursale, ca structuri teritoriale fara personalitate juridica.
(2) Sucursalele se constituie prin hotarare a adunarii generale.
(3) Sucursalele desfasoara activitatile date in competenta lor de catre asociatie.
Art. 14 Daca asociatia, prin natura scopului sau obiectivelor propuse, urmeaza sa desfasoare activitati pentru care, potrivit legii, sunt necesare autorizatii administrative prealabile, aceste activitati nu vor putea fi initiate, sub sanctiunea dizolvarii pe cale judecatoreasca, decat dupa obtinerea autorizatiilor respective.

Sectiunea a 2-a

  Constituirea si inscrierea fundatiei
Art. 15 (1) Fundatia este subiectul de drept infiintat de una sau mai multe persoane care, pe baza unui act juridic intre vii ori pentru cauza de moarte, constituie un patrimoniu afectat, in mod permanent si irevocabil, realizarii unui scop de interes general sau, dupa caz, al unor colectivitati.
(2) Activul patrimonial initial al fundatiei trebuie sa includa bunuri in natura sau in numerar, a caror valoare totala sa fie de cel putin 100 de ori salariul minim brut pe economie, la data constituirii fundatiei.
(3) Prin derogare de la prevederile alin. (2), in cazul fundatiilor al caror scop exclusiv, sub sanctiunea dizolvarii pe cale judecatoreasca, este efectuarea operatiunilor de colectare de fonduri care sa fie puse la dispozitia altor asociatii sau fundatii, in vederea realizarii de programe de catre acestea din urma, activul patrimonial initial poate avea o valoare totala de cel putin 20 de ori salariul minim brut pe economie.
Art. 16 (1) In vederea dobandirii personalitatii juridice, fondatorul sau, dupa caz, fondatorii incheie actul constitutiv si statutul fundatiei, in forma autentica, sub sanctiunea nulitatii absolute.
(2) Actul constitutiv al fundatiei cuprinde, sub sanctiunea nulitatii absolute:
a) datele de identificare a fondatorului sau, dupa caz, a fondatorilor: numele sau denumirea si, dupa caz, domiciliul sau sediul acestora;
b) scopul fundatiei;
c) denumirea fundatiei;
d) sediul fundatiei;
e) durata de functionare a fundatiei - pe termen determinat, cu indicarea expresa a termenului sau, dupa caz, pe termen nedeterminat;
f) patrimoniul initial al fundatiei;
g) componenta nominala a celor dintai organe de conducere, administrare si control ale fundatiei ori regulile pentru desemnarea membrilor acestor organe;
h) persoana sau persoanele imputernicite sa desfasoare procedura de dobandire a personalitatii juridice;
i) semnaturile fondatorului sau, dupa caz, ale fondatorilor.
(3) Statutul cuprinde, sub sanctiunea nulitatii absolute:
a) elementele prevazute la alin. (2), cu exceptia celor de la lit. g) si h);
b) explicitarea scopului si a obiectivelor fundatiei;
c) categoriile de resurse patrimoniale ale fundatiei;
d) atributiile organelor de conducere, administrare si control ale fundatiei;
e) procedura de desemnare si de modificare a componentei organelor de conducere, administrare si control, pe parcursul existentei fundatiei;
f) destinatia bunurilor, in cazul dizolvarii fundatiei, cu respectarea dispozitiilor art. 60.
Art. 17 (1) Fundatia dobandeste personalitate juridica prin inscrierea sa in Registrul asociatiilor si fundatiilor aflat la grefa judecatoriei in a carei circumscriptie isi are  sediul. @
___________
@ Alineatul (1) a fost modificat prin punctul 9. din Lege nr. 76/2012 incepand cu 15.02.2013.
(2) Cererea de inscriere va fi insotita de urmatoarele documente:
a) actul constitutiv;
b) statutul;
c) acte doveditoare ale sediului si patrimoniului initial.
d) dovada disponibilitatii denumirii eliberata de Ministerul Justitiei sau, dupa caz, refuzul motivat al eliberarii acesteia.
(3) Dispoziţiile art. 7 alin. (1), alin. (3)-(35) şi alin. (4), ale art. 8-12 şi ale art. 14 se aplică în mod corespunzător." (Alineatul a fost modificat prin Legea nr. 22/2014)
Art. 18 (1) Fundatia isi poate constitui filiale, ca structuri teritoriale, pe baza hotararii consiliului director, prin care le este alocat patrimoniul.
(2) Filiala este condusa de un consiliu director propriu, alcatuit din cel putin 3 membri.
(3) Dispozitiile art. 13 alin. (2) si (4) se aplica in mod corespunzator.
Art. 19 (1) Mostenitorii si creditorii personali ai fondatorilor au fata de fundatie aceleasi drepturi ca si in cazul oricarei alte liberalitati facute de fondator.
(2) Dupa inscrierea fundatiei in Registrul asociatiilor si fundatiilor, nici fondatorii si nici mostenitorii lor nu pot revoca actul constitutiv. De asemenea, dupa inscriere, actul constitutiv nu mai poate fi atacat nici de catre creditorii personali ai fondatorilor.
(3) Daca fundatia dobandeste personalitate juridica dupa decesul fondatorului, efectele liberalitatilor facute in favoarea fundatiei anterior constituirii ei se vor produce de la data actului constitutiv, pentru fundatiile infiintate prin acte intre vii, iar pentru fundatiile infiintate prin testament, de la data mortii testatorului.

Art. II.

(1) Asociaţiile, fundaţiile sau federaţiile legal constituite la data intrării în vigoare a prezentei legi au obligaţia să îşi modifice denumirea, în condiţiile încadrării în prevederile art. 7 alin. (3)(31) şi alin. (33) - (35) din Ordonanţa Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociaţii şi fundaţii, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 246/2005, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi cu cele aduse prin prezenta lege.
(2) Neîndeplinirea obligaţiei prevăzute la alin. (1) are ca efect dizolvarea de drept şi radierea din Registrul asociaţiilor şi fundaţiilor, în condiţiile legii, după împlinirea unui termen de 2 ani înăuntrul căruia asociaţiile, fundaţiile sau federaţiile legal constituite pot utiliza, concomitent, şi denumirea iniţială.
Articolul II face parte din Legea nr. 22/2014 care modifica prezenta Ordonanta.

CAPITOLUL III

  Organizarea si functionarea asociatiilor si a fundatiilor

Sectiunea 1

  Organizarea si functionarea asociatiei
Art. 20 Organele asociatiei sunt:
a) adunarea generala;
b) consiliul director;
c) cenzorul sau, dupa caz, comisia de cenzori.
Art. 21 (1) Adunarea generala este organul de conducere, alcatuit din totalitatea asociatilor.
(2) Competenta adunarii generale cuprinde:
a) stabilirea strategiei si a obiectivelor generale ale asociatiei;
b) aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli si a bilantului contabil;
c) alegerea si revocarea membrilor consiliului director;
d) alegerea si revocarea cenzorului sau, dupa caz, a membrilor comisiei de cenzori;
e) infiintarea de filiale;
f) modificarea actului constitutiv si a statutului;
g) dizolvarea si lichidarea asociatiei, precum si stabilirea destinatiei bunurilor ramase dupa lichidare;
h) orice alte atributii prevazute in lege sau in statut.
(3) Schimbarea sediului poate fi hotarata de catre consiliul director, daca aceasta atributie este prevazuta expres in statut.
(4) Adunarea generala se intruneste cel putin o data pe an si are drept de control permanent asupra organelor prevazute la art. 20 lit. b) si c).
(5) Regulile privind organizarea si functionarea adunarii generale se stabilesc prin statut.
Art. 22 (1) Asociatul care, intr-o anumita problema supusa hotararii adunarii generale, este interesat personal sau prin sotul sau, ascendentii sau descendentii sai, rudele in linie colaterala sau afinii sai pana la gradul al patrulea inclusiv nu va putea lua parte la deliberare si nici la vot.
(2) Asociatul care incalca dispozitiile alin. (1) este raspunzator de daunele cauzate asociatiei daca fara votul sau nu s-ar fi putut obtine majoritatea ceruta.
Art. 23 (1) Hotararile luate de adunarea generala in limitele legii, ale actului constitutiv si ale statutului sunt obligatorii chiar si pentru membrii asociati care nu au luat parte la adunarea generala sau au votat impotriva.
(2) Hotararile adunarii generale, contrare legii, actului constitutiv sau dispozitiilor cuprinse in statut, pot fi atacate in justitie de catre oricare dintre membrii asociati care nu au luat parte la adunarea generala sau care au votat impotriva si au cerut sa se insereze aceasta in procesul-verbal de sedinta, in termen de 15 zile de la data cand au luat cunostinta despre hotarare sau de la data cand a avut loc sedinta, dupa caz.
(3) Cererea de anulare se solutioneaza in camera de consiliu de catre judecatoria in circumscriptia careia asociatia isi are sediul. Hotararea instantei este supusa numai apelului. @
___________
@ Alineatul (3) a fost modificat prin punctul 3. din Lege nr. 76/2012 incepand cu 15.02.2013.
Art. 24 (1) Consiliul director asigura punerea in executare a hotararilor adunarii generale. El poate fi alcatuit si din persoane din afara asociatiei, in limita a cel mult o patrime din componenta sa.
(2) In exercitarea competentei sale, consiliul director:
a) prezinta adunarii generale raportul de activitate pe perioada anterioara, executarea bugetului de venituri si cheltuieli, bilantul contabil, proiectul bugetului de venituri si cheltuieli si proiectul programelor asociatieiprezinta adunarii generale raportul de activitate pe perioada anterioara, executarea bugetului de venituri si cheltuieli, bilantul contabil, proiectul bugetului de venituri si cheltuieli si proiectul programelor asociatiei;
b) incheie acte juridice in numele si pe seama asociatiei;
c) aproba organigrama si politica de personal ale asociatiei, daca prin statut nu se prevede altfel;
d) indeplineste orice alte atributii prevazute in statut sau stabilite de adunarea generala.
(3) Regulile generale privind organizarea si functionarea consiliului director se stabilesc prin statut. Consiliul director isi poate elabora un regulament intern de functionare.
(4) Nu poate fi membru al consiliului director, iar daca era, pierde aceasta calitate orice persoana care ocupa o functie de conducere in cadrul unei institutii publice, daca asociatia respectiva are ca scop sprijinirea activitatii acelei institutii publice.
Art. 25 Dispozitiile art. 22 se aplica in mod corespunzator si membrilor consiliului director. Deciziile consiliului director, contrare legii, actului constitutiv sau statutului asociatiei pot fi atacate in justitie, in conditiile prevazute la art. 23.
Art. 26 Consiliul director poate imputernici una sau mai multe persoane cu functii executive, inclusiv persoane care nu au calitatea de asociat ori sunt straine de asociatie, pentru a exercita atributiile prevazute la art. 24 alin. (2) lit. b) si d).
Art. 27 (1) Actul constitutiv poate prevedea numirea unui cenzor sau a unei comisii de cenzori.
(2) Daca numarul asociatilor este mai mare de 15, numirea unui cenzor este obligatorie. Acesta poate fi o persoana din afara asociatiei.
(3) In cazul in care asociatia nu are obligatia numirii unui cenzor, fiecare dintre asociati care nu este membru al consiliului director poate exercita dreptul de control.
Art. 271 (1) Pentru asociatiile cu mai mult de 100 de membri inscrisi pana la data intrunirii ultimei adunari generale, controlul financiar intern se exercita de catre o comisie de cenzori.
(2) Comisia de cenzori este alcatuita dintr-un numar impar de membri. Membrii consiliului director nu pot fi cenzori.
(3) Cel putin unul dintre cenzori trebuie sa fie contabil autorizat sau expert contabil, in conditiile legii.
(4) Regulile generale de organizare si functionare a comisiei de cenzori se aproba de adunarea generala. Comisia de cenzori isi poate elabora un regulament intern de functionare.
Art. 272 In realizarea competentei sale cenzorul sau, dupa caz, comisia de cenzori:
a) verifica modul in care este administrat patrimoniul asociatiei;
b) intocmeste rapoarte si le prezinta adunarii generale;
c) poate participa la sedintele consiliului director, fara drept de vot;
d) indeplineste orice alte atributii prevazute in statut sau stabilite de adunarea generala.

Sectiunea a 2-a

  Organizarea si functionarea fundatiei
Art. 28 Organele fundatiei sunt:
a) consiliul director;
b) cenzorul sau, dupa caz, comisia de cenzori.
Art. 29 (1) Consiliul director al fundatiei este organul de conducere si de administrare al acesteia.
(2) Consiliul director asigura realizarea scopului si obiectivelor fundatiei, exercitand urmatoarele atributii:
a) stabilirea strategiei generale si a programelor fundatiei;
b) aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli si a bilantului contabil;
c) alegerea si revocarea cenzorului sau, dupa caz, a membrilor comisiei de cenzori;
d) infiintarea de filiale;
e) incheierea de acte juridice, in numele si pe seama fundatiei;
f) executarea bugetului de venituri si cheltuieli;
g) aprobarea organigramei si a strategiei de personal ale fundatiei;
h) modificarea statutului fundatiei;
i) indeplinirea oricaror alte atributii prevazute in lege sau in statut.
(3) Regulile generale privind organizarea si functionarea consiliului director se stabilesc prin statut. Consiliul director isi poate elabora un regulament intern de functionare.
(4) Dispozitiile art. 22 si 24 alin. (4) se aplica in mod corespunzator si in ceea ce priveste membrii consiliului director. Deciziile contrare legii, actului constitutiv sau statutului fundatiei pot fi atacate in justitie, in conditiile prevazute la art. 23, de fondator sau de oricare dintre membrii consiliului director care a lipsit sau a votat impotriva si a cerut sa se insereze aceasta in procesul-verbal de sedinta.
(5) Schimbarea scopului fundatiei se face numai de catre fondator sau de majoritatea fondatorilor in viata. Daca nici unul dintre fondatori nu mai este in viata, schimbarea scopului fundatiei se face numai cu intrunirea votului a patru cincimi din numarul membrilor consiliului director.
(6) In toate cazurile, schimbarea scopului fundatiei se poate face numai daca acesta a fost realizat in totalitate sau in parte ori daca acesta nu mai poate fi indeplinit.
(7) Prevederile art. 26 se aplica in mod corespunzator in privinta atributiilor prevazute la alin. (2) lit. e) si i).
Art. 30 (1) Consiliul director se compune din cel putin 3 membri desemnati de fondator sau, dupa caz, de fondatori, la momentul constituirii fundatiei.
(2) In cazul in care, pe parcursul functionarii fundatiei, componenta consiliului director nu se poate modifica in conditiile stabilite de statut, instanta prevazuta la art. 17 va desemna, pe cale de ordonanta presedintiala, la cererea oricarei persoane interesate, persoanele care vor intra in componenta consiliului director.
Art. 31 (1) Comisia de cenzori este alcatuita dintr-un numar impar de membri.
(2) Dispozitiile art. 27 se aplica in mod corespunzator.
Art. 32 In cazul in care actul constitutiv nu cuprinde componenta nominala a celor dintai organe ale fundatiei, ci numai regulile stabilite de fondatori pentru desemnarea membrilor acestora si daca nici unul dintre fondatori nu mai este in viata la data constituirii fundatiei, dispozitiile art. 30 alin. (2) se aplica in mod corespunzator.

CAPITOLUL IV @

  Modificarea actului constitutiv si a statutului asociatiei sau fundatiei. Fuziunea si divizarea
Art. 33 (1) Modificarea actului constitutiv sau a statutului asociatiei se face prin inscrierea modificarii in Registrul asociatiilor si fundatiilor aflat la grefa judecatoriei in a carei circumscriptie isi are sediul asociatia, cu aplicarea corespunzatoare a prevederilor art. 8-12. @
___________
@ Alineatul (1) a fost modificat prin punctul 9. din Lege nr. 76/2012 incepand cu 15.02.2013.
(2) Cererea de inscriere a modificarii va fi insotita de hotararea adunarii generale, iar in cazul modificarii sediului, de hotararea consiliului director.
(3) Despre schimbarea sediului se va face mentiune, daca este cazul, atat in Registrul asociatiilor si fundatiilor aflat la grefa judecatoriei vechiului sediu, cat si in cel aflat la grefa judecatoriei noului sediu. In acest scop, o copie a incheierii prin care s-a dispus schimbarea sediului va fi comunicata din oficiu judecatoriei in circumscriptia careia asociatia urmeaza sa-si aiba noul sediu.
Art. 34 Dispozitiile art. 33 se aplica in mod corespunzator in cazul modificarii actului constitutiv sau a statutului fundatiei.
Art. 341 (1) Fuziunea se face prin absorbtia unei asociatii de catre o alta asociatie sau prin contopirea a doua ori mai multe asociatii pentru a alcatui o asociatie noua.
(2) Divizarea se face prin impartirea intregului patrimoniu al unei asociatii care isi inceteaza existenta intre doua sau mai multe asociatii existente ori care iau astfel fiinta.
(3) Dispozitiile alin. (1) si (2) se aplica si in cazul fuziunii sau divizarii unei fundatii.
Art. 342 (1) In cazul asociatiilor, decizia de fuziune sau de divizare se ia prin hotararea a cel putin doua treimi din numarul total al membrilor organului de conducere.
(2) In cazul fundatiilor, dispozitiile art. 29 alin. (5) se aplica in mod corespunzator.
Art. 343 Abrogat prin punctul 5. din Lege nr. 76/2012 incepand cu 15.02.2013.
___________
@ CAPITOLUL IV a fost modificat prin punctul 4. din Lege nr. 76/2012 incepand cu 15.02.2013.

CAPITOLUL V

  Federatia
Art. 35 (1) Doua sau mai multe asociatii sau fundatii se pot constitui in federatie.
(2) Federatiile dobandesc personalitate juridica proprie si functioneaza in conditiile prevazute de prezenta ordonanta pentru asociatiile fara scop patrimonial, conditii care li se aplica in mod corespunzator, cu exceptiile stabilite in prezentul capitol.
(3) Cererea de inscriere se solutioneaza de tribunalul in circumscriptia caruia federatia urmeaza sa isi aiba sediul.
Art. 36 (1) Federatia devine persoana juridica din momentul inscrierii sale in Registrul federatiilor aflat la grefa tribunalului prevazut la art. 35 alin. (3).
(2) Asociatiile sau fundatiile care constituie o federatie isi pastreaza propria personalitate juridica, inclusiv propriul patrimoniu.
Art. 37 (1) In cazul dizolvarii federatiilor, daca nu se prevede altfel in lege sau in statut, bunurile ramase in urma lichidarii se transmit, in cote egale, catre persoanele juridice constituente.
(2) Dispozitiile alin. (1) se aplica prin asemanare si in cazul retragerii din federatie a unei asociatii sau fundatii.
(3) Retragerea din federatie se poate face numai in urma aprobarii de catre cenzori sau experti independenti a unui raport cu privire la exercitiul financiar.

CAPITOLUL VI

  Obtinerea statutului de utilitate publica a asociatiilor, fundatiilor si federatiilor
Art. 38 (1) O asociatie, fundatie sau federatie poate fi recunoscuta de Guvernul Romaniei ca fiind de utilitate publica daca sunt intrunite cumulativ urmatoarele conditii:
a) activitatea acesteia se desfasoara in interes general sau al unor colectivitati, dupa caz;
b) functioneaza de cel putin 3 ani si a realizat o parte din obiectivele stabilite, facand dovada unei activitati neintrerupte prin actiuni semnificative;
c) prezinta un raport de activitate din care sa rezulte desfasurarea unei activitati anterioare semnificative, prin derularea unor programe ori proiecte specifice scopului sau, insotit de situatiile financiare anuale si de bugetele de venituri si cheltuieli pe ultimii 3 ani anteriori datei depunerii cererii privind recunoasterea statutului de utilitate publica;
d) detine un patrimoniu, logistica, membri si personal angajat, corespunzator indeplinirii scopului propus;
e) face dovada existentei unor contracte de colaborare si parteneriate cu institutii publice sau asociatii ori fundatii din tara si din strainatate;
f) face dovada obtinerii unor rezultate semnificative in ceea ce priveste scopul propus sau prezinta scrisori de recomandare din partea unor autoritati competente din tara sau din strainatate, care recomanda continuarea activitatii.
(2) Abrogat prin punctul 3. din Lege nr. 145/2012 incepand cu 29.07.2012.
Art. 381 In sensul prezentei ordonante, prin utilitate publica se intelege orice activitate care se desfasoara in domenii de interes public general sau al unor colectivitati.
Art. 39 (1) Recunoasterea unei asociatii sau fundatii ca fiind de utilitate publica se face prin hotarare a Guvernului. In acest scop, asociatia sau fundatia interesata adreseaza o cerere Secretariatului General al Guvernului, care o inainteaza, in termen de 15 zile, organului de specialitate al administratiei publice centrale in a carui sfera de competenta isi desfasoara activitatea.
(11) Cererea prevazuta la alin. (1) va fi insotita, pe langa dovada indeplinirii conditiilor prevazute la art. 38 alin. (1), de urmatoarele documente:
a) copii de pe actul constitutiv si de pe statutul asociatiei sau fundatiei;
b) copie de pe dovada dobandirii personalitatii juridice;
c) dovada privind bonitatea asociatiei sau fundatiei, emisa de banca la care are deschis contul;
d) copie de pe dovada privind situatia juridica a sediului asociatiei sau fundatiei;
e) numele si adresa persoanelor fizice, respectiv denumirea si sediul persoanelor juridice, cu care asociatia sau fundatia colaboreaza in mod frecvent in vederea realizarii obiectului sau de activitate pentru care aceasta solicita recunoasterea statutului de utilitate publica.
f) situatiile financiare anuale si bugetele de venituri si cheltuieli pe ultimii 3 ani de activitate;
g) lista persoanelor angajate si copii de pe contractele de munca ale angajatilor;
h) copii de pe conventiile de colaborare, calificari, scrisori de recomandare si altele asemenea.
(2) Conflictele de competenta aparute intre autoritatile publice prevazute la alin. (1) privind inregistrarea cererii se solutioneaza, la sesizarea oricareia dintre parti, de catre Secretariatul General al Guvernului, in termen de 5 zile de la data inregistrarii sesizarii.
(3) In vederea stabilirii autoritatii prevazute la alin. (1), persoanele interesate sunt obligate sa puna la dispozitie Secretariatului General al Guvernului toate informatiile necesare rezolvarii cererii.
Art. 40 (1) Autoritatea administrativa competenta este obligata ca, in termen de 60 de zile, sa examineze cererea si indeplinirea conditiilor prevazute de lege. In cazul in care constata indeplinirea acestor conditii, autoritatea administrativa competenta va propune Guvernului Romaniei recunoasterea. In caz contrar aceasta va transmite persoanelor juridice solicitante un raspuns motivat, in termen de 30 de zile de la data luarii deciziei.
(2) In cel mult 90 de zile de la data depunerii cererii prevazute la alin. (1), precum si a tuturor documentelor necesare luarii deciziei, Guvernul Romaniei decide asupra propunerii de recunoastere. Daca propunerea se respinge, solutia va fi comunicata asociatiei sau fundatiei de catre autoritatea administrativa la care s-a inregistrat cererea de recunoastere, in termen de 120 de zile de la data depunerii cererii si a documentelor necesare luarii deciziei.
Art. 41 Recunoasterea utilitatii publice confera asociatiei sau fundatiei urmatoarele drepturi si obligatii:
a) dreptul de a i se atribui in folosinta gratuita bunurile proprietate publica;
b) Abrogata prin punctul 31. din Lege nr. 246/2005 incepand cu 28.07.2005.
c) dreptul de a mentiona in toate documentele pe care le intocmeste ca asociatia sau fundatia este recunoscuta ca fiind de utilitate publica;
d) obligatia de a mentine cel putin nivelul activitatii si performantele care au determinat recunoasterea;
e) obligatia de a comunica autoritatii administrative competente orice modificari ale actului constitutiv si ale statutului, precum si rapoartele de activitate si situatiile financiare anuale; autoritatea administrativa are obligatia sa asigure consultarea acestor documente de catre orice persoana interesata;
f) obligatia de a publica, in extras, in termen de 3 luni de la incheierea anului calendaristic, rapoartele de activitate si situatiile financiare anuale in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a, precum si in Registrul national al persoanelor juridice fara scop patrimonial. Modelul extrasului situatiilor financiare se aproba prin ordin al ministrului finantelor publice.
(2) Recunoasterea utilitatii publice incumba asociatiei sau fundatiei urmatoarele obligatii:
a) obligatia de a mentine cel putin nivelul activitatii si performantele care au determinat recunoasterea;
b) obligatia de a comunica autoritatii administrative competente orice modificari ale actului constitutiv si ale statutului, precum si rapoartele de activitate si situatiile financiare anuale; autoritatea administrativa are obligatia sa asigure consultarea acestor documente de catre orice persoana interesata;
c) obligatia de a publica, in extras, in termen de 3 luni de la incheierea anului calendaristic, rapoartele de activitate si situatiile financiare anuale in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a, precum si in Registrul national al persoanelor juridice fara scop patrimonial. Modelul extrasului situatiilor financiare se aproba prin ordin al ministrului finantelor publice.
Art. 42 (1) Recunoasterea utilitatii publice se face pe durata nedeterminata.
(2) In cazul in care asociatia sau fundatia nu mai indeplineste una ori mai multe dintre conditiile prevazute la art. 38 care au stat la baza recunoasterii utilitatii publice, Guvernul va retrage, prin hotarare, statutul de recunoastere a utilitatii publice, la propunerea autoritatii administrative competente sau a Ministerului Justitiei.
(3) Retragerea va interveni si in situatia neindeplinirii obligatiilor prevazute la art. 41 alin. (2).
(4) Imprejurarile prevazute la alin. (2) si (3) pot fi sesizate autoritatii administrative competente, Ministerului Justitiei sau Guvernului de catre orice persoana fizica sau persoana juridica interesata.
Art. 43 (1) In evidentele contabile ale asociatiei sau fundatiei se vor inregistra separat bunurile achizitionate sau edificate din bani publici. In cazul dizolvarii asociatiei sau fundatiei recunoscute ca fiind de utilitate publica, bunurile provenite din resurse bugetare si ramase in urma lichidarii se vor repartiza, prin hotarare a Guvernului, catre alte asociatii ori fundatii cu scop similar sau catre institutii publice cu acelasi obiect de activitate.
(2) In cazul dizolvarii, celelalte bunuri ramase in patrimoniul asociatiei sau fundatiei vor fi repartizate conform dispozitiilor art. 60.
Art. 44 Litigiile referitoare la recunoasterea utilitatii publice a asociatiilor si fundatiilor se solutioneaza potrivit Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004.
Art. 45 (1) Dispozitiile prezentului capitol referitoare la conditiile recunoasterii statutului de utilitate publica, precum si la drepturile si obligatiile asociatiilor sau fundatiilor recunoscute ca fiind de utilitate publica se aplica in mod corespunzator si federatiilor.
(2) O federatie poate fi recunoscuta de Guvernul Romaniei ca fiind de utilitate publica daca cel putin doua treimi din numarul asociatiilor si fundatiilor care o alcatuiesc sunt recunoscute ca fiind de utilitate publica.

CAPITOLUL VII

  Veniturile
Art. 46 (1) Veniturile asociatiilor sau federatiilor provin din:
a) cotizatiile membrilor;
b) dobanzile si dividendele rezultate din plasarea sumelor disponibile, in conditii legale;
c) dividendele societatilor reglementate de Legea nr. 31/1990, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, infiintate de asociatii sau de federatii; @
___________
@ Litera c) a fost modificata prin alineatul din Lege nr. 76/2012 incepand cu 15.02.2013.
d) venituri realizate din activitati economice directe;
e) donatii, sponsorizari sau legate;
f) resurse obtinute de la bugetul de stat sau de la bugetele locale;
g) alte venituri prevazute de lege.
(2) Veniturile fundatiilor sunt cele prevazute la alin. (1) lit. b)-g).
Art. 47 Asociatiile, fundatiile si federatiile pot infiinta societati reglementate de Legea nr. 31/1990, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare. Dividendele obtinute de asociatii, fundatii si federatii din activitatile acestor societati reglementate de Legea nr. 31/1990, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, daca nu se reinvestesc in aceleasi societati reglementate de Legea nr. 31/1990, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, se folosesc in mod obligatoriu pentru realizarea scopului asociatiei, fundatiei sau federatiei. @
___________
@ Alineatul a fost modificat prin alineatul din Lege nr. 76/2012 incepand cu 15.02.2013.
Art. 48 Asociatiile, fundatiile si federatiile pot desfasura orice alte activitati economice directe daca acestea au caracter accesoriu si sunt in stransa legatura cu scopul principal al persoanei juridice.

CAPITOLUL VIII

  Relatiile cu autoritatile publice
Art. 49 (1) Autoritatile administratiei publice locale vor sprijini persoanele juridice constituite in temeiul prezentei ordonante prin:
a) punerea la dispozitia acestora, in functie de posibilitati, a unor spatii pentru sedii, in conditiile legii;
b) atribuirea, in functie de posibilitati, a unor terenuri in scopul ridicarii de constructii necesare desfasurarii activitatii lor.
(2) Autoritatile administratiei publice locale intocmesc liste de prioritate pentru atribuirea imobilelor prevazute la alin. (1). Listele de prioritate se realizeaza pe baza unor proceduri de evaluare cuprinzand in mod explicit criteriile folosite. Autoritatile au obligatia de a face publice aceste proceduri inainte de utilizarea lor.
Art. 50 Autoritatile publice sunt obligate sa puna la dispozitia asociatiilor, fundatiilor si federatiilor informatiile de interes public, in conditiile legii.
Art. 51 (1) In cadrul Camerelor Parlamentului, Administratiei Prezidentiale, aparatului de lucru al Guvernului, institutiei Avocatul Poporului, autoritatilor administrative autonome, ministerelor, al celorlalte organe de specialitate ale administratiei publice centrale si autoritatilor administratiei publice locale functioneaza structuri pentru relatia cu mediul asociativ. Acolo unde asemenea structuri lipsesc, ele se vor constitui.
(2) Autoritatile publice mentionate la alin. (1) se vor consulta cu reprezentantii asociatiilor si fundatiilor care isi desfasoara activitatea in sfera lor de competenta, in vederea stabilirii unor programe sau activitati comune.
Art. 52 (1) Dupa constituirea lor, asociatiile, fundatiile si federatiile interesate vor solicita autoritatilor administrative autonome, ministerelor, celorlalte organe de specialitate ale administratiei publice centrale si autoritatilor administratiei publice locale sa fie luate in evidenta acestora, in functie de domeniul in care activeaza.
(2) Autoritatile publice prevazute la alin. (1) sunt obligate sa tina evidenta asociatiilor si fundatiilor care li s-au adresat in acest scop.
(3) Conflictele de competenta aparute intre autoritatile publice prevazute la alin. (1) privind luarea in evidenta se solutioneaza, la cererea oricareia dintre parti, de catre Secretariatul General al Guvernului in termen de 5 zile de la data sesizarii. Dispozitiile art. 39 alin. (3) se aplica in mod corespunzator.
(4) In toate cazurile, Ministerul Justitiei va comunica, spre informare, autoritatilor publice competente prevazute la alin. (1) copii de pe hotararile judecatoresti ramase definitive, precum si de pe inscrisurile doveditoare, in termen de 5 zile de la primirea documentelor prevazute la art. 74. @
___________
@ Alineatul (4) a fost modificat prin alineatul din Lege nr. 76/2012 incepand cu 15.02.2013.
Art. 53 Litigiile nascute in legatura cu aplicarea dispozitiilor prezentului capitol se solutioneaza in conformitate cu Legea nr. 554/2004.

CAPITOLUL IX

  Dizolvarea si lichidarea

Sectiunea 1

Dizolvarea
Art. 54 (1) Asociatiile si federatiile se dizolva:
a) de drept;
b) prin hotararea judecatoriei sau a tribunalului, dupa caz;
c) prin hotararea adunarii generale.
(2) Fundatiile se dizolva:
a) de drept;
b) prin hotararea judecatoriei.
Art. 55 (1) Asociatia se dizolva de drept prin:
a) implinirea duratei pentru care a fost constituita;
b) realizarea sau, dupa caz, imposibilitatea realizarii scopului pentru care a fost constituita, daca in termen de 3 luni de la constatarea unui astfel de fapt nu se produce schimbarea acestui scop;
c) imposibilitatea constituirii adunarii generale sau a consiliului director in conformitate cu statutul asociatiei, daca aceasta situatie dureaza mai mult de un an de la data la care, potrivit statutului, adunarea generala sau, dupa caz, consiliul director trebuia sa se constituie;
d) reducerea numarului de asociati sub limita fixata de lege, daca acesta nu a fost complinit timp de 3 luni.
(2) Constatarea dizolvarii se realizeaza prin hotararea judecatoriei in a carei circumscriptie se afla sediul asociatiei, la cererea oricarei persoane interesate.
Art. 56 (1) Asociatia se dizolva, prin hotarare judecatoreasca, la cererea oricarei persoane interesate:
a) cand scopul sau activitatea asociatiei a devenit ilicita sau contrara ordinii publice;
b) cand realizarea scopului este urmarita prin mijloace ilicite sau contrare ordinii publice;
c) cand asociatia urmareste un alt scop decat cel pentru care s-a constituit;
d) cand asociatia a devenit insolvabila;
e) in cazul prevazut la art. 14.
(2) Instanta competenta sa hotarasca dizolvarea este judecatoria in circumscriptia careia asociatia isi are sediul.
Art. 57 Asociatia se poate dizolva si prin hotararea adunarii generale. In termen de 15 zile de la data sedintei de dizolvare, hotararea adunarii generale se depune la judecatoria in a carei circumscriptie isi are sediul, pentru a fi inscrisa in Registrul asociatiilor si fundatiilor. @
___________
@ Alineatul a fost modificat prin punctul 9. din Lege nr. 76/2012 incepand cu 15.02.2013.
Art. 58 Fundatia se dizolva de drept in cazurile prevazute la art. 55 alin. (1) lit. a) si b), precum si in situatia imposibilitatii constituirii consiliului director in conformitate cu statutul fundatiei, daca aceasta situatie dureaza mai mult de un an de la data la care, potrivit statutului, consiliul director trebuia constituit. Dispozitiile art. 55 alin. (2) se aplica in mod corespunzator.
Art. 59 Dizolvarea fundatiei prin hotarare judecatoreasca se face in conditiile art. 56, care se aplica in mod corespunzator, precum si in cazul nerespectarii dispozitiilor art. 15 alin. (3).
Art. 60 (1) In cazul dizolvarii asociatiei sau fundatiei, bunurile ramase in urma lichidarii nu se pot transmite catre persoane fizice.
(2) Aceste bunuri pot fi transmise catre persoane juridice de drept privat sau de drept public cu scop identic sau asemanator, printr-o procedura stabilita in statutul asociatiei sau al fundatiei.
(3) Daca in termen de 6 luni de la terminarea lichidarii lichidatorii nu au reusit sa transmita bunurile in conditiile alin. (2), precum si in cazul in care statutul asociatiei sau al fundatiei nu prevede o procedura de transmitere a bunurilor ori daca prevederea este contrara legii sau ordinii publice, bunurile ramase dupa lichidare vor fi atribuite de instanta competenta unei persoane juridice cu scop identic sau asemanator.
(4) In cazul in care asociatia sau fundatia a fost dizolvata pentru motivele prevazute la art. 56 alin. (1) lit. a) - c), bunurile ramase dupa lichidare vor fi preluate de catre stat, prin Ministerul Finantelor, sau, dupa caz, de comuna sau orasul in a carui raza teritoriala asociatia sau fundatia isi avea sediul, daca aceasta din urma era de interes local.
(5) Data transmiterii bunurilor este cea a intocmirii procesului-verbal de predare-preluare, daca prin acesta nu s-a stabilit o data ulterioara.

Sectiunea a 2-a

  Lichidarea
Art. 61 (1) In cazurile de dizolvare prevazute de art. 55, 56, 58 si 59, lichidatorii vor fi numiti prin insasi hotararea judecatoreasca.
(2) In cazul dizolvarii prevazute de art. 57, lichidatorii vor fi numiti de catre adunarea generala, sub sanctiunea lipsirii de efecte juridice a hotararii de dizolvare.
(3) In toate cazurile, mandatul consiliului director inceteaza o data cu numirea lichidatorilor.
(4) Lichidatorii vor putea fi persoane fizice sau persoane juridice, autorizate in conditiile legii.
Art. 62 (1) Imediat dupa intrarea lor in functie, lichidatorii vor face inventarul si vor incheia un bilant care sa constate situatia exacta a activului si pasivului asociatiei sau ale fundatiei.
(2) Lichidatorii sunt obligati sa primeasca si sa pastreze registrele si orice alte acte ale asociatiei sau fundatiei. De asemenea, ei vor tine un registru cu toate operatiunile lichidarii in ordinea datei acestora.
(3) Lichidatorii isi indeplinesc mandatul sub controlul cenzorilor.
Art. 63 (1) Lichidatorii sunt obligati sa continue operatiunile juridice in curs, sa incaseze creantele, sa plateasca creditorii si, daca numerarul este insuficient, sa transforme si restul activului in bani, procedand la vanzarea prin licitatie publica a bunurilor mobile si imobile.
(2) Lichidatorii pot realiza numai acele operatiuni noi care sunt necesare finalizarii celor aflate in curs.
Art. 64 (1) Suma cuvenita creditorului cunoscut care refuza sa primeasca plata creantei sale se va consemna in contul sau.
(2) Daca plata creantei nu se poate face imediat sau atunci cand creanta este contestata, lichidarea nu se va declara terminata inainte de a se garanta creditorii.
Art. 65 In orice caz, lichidatorii nu pot incheia operatiunile si nu pot remite celor in drept contul gestiunii decat dupa expirarea unui termen de 6 luni de la publicarea dizolvarii asociatiei sau fundatiei.
Art. 66 Lichidatorii raspund solidar pentru daunele cauzate creditorilor din culpa lor.
Art. 67 Atat fata de asociatie sau fundatie, cat si fata de asociati sau, dupa caz, fondatori, lichidatorii sunt supusi regulilor mandatului.
Art. 68 (1) Dupa terminarea lichidarii, lichidatorii sunt obligati ca in termen de doua luni sa depuna bilantul, registrul jurnal si un memorandum, declarand operatiunile de lichidare la Registrul asociatiilor si fundatiilor al judecatoriei in a carei circumscriptie isi are sediul asociatia sau fundatia. @
___________
@ Alineatul (1) a fost modificat prin punctul 9. din Lege nr. 76/2012 incepand cu 15.02.2013.
(2) Lichidatorii sunt obligati sa indeplineasca toate procedurile pentru publicarea lichidarii si radierea asociatiei sau fundatiei din Registrul asociatiilor si fundatiilor.
(3) Publicarea lichidarii se face prin afisarea la usa instantei in a carei circumscriptie isi are sediul persoana juridica, in termen de doua luni de la terminarea lichidarii. @
___________
@ Alineatul (3) a fost modificat prin punctul 9. din Lege nr. 76/2012 incepand cu 15.02.2013.
Art. 69 Daca in termen de 30 de zile libere de la depunerea bilantului nu se inregistreaza nici o contestatie, bilantul se considera definitiv aprobat si lichidatorii, cu autorizarea judecatoriei, vor remite celor in drept bunurile si sumele ramase de la lichidare, impreuna cu toate registrele si actele asociatiei sau fundatiei si ale lichidarii. Numai dupa aceasta lichidatorii vor fi considerati descarcati si li se va elibera, in acest scop, un act constatator.
Art. 70 (1) Contestatiile la bilantul lichidatorilor se pot formula de orice persoana interesata la judecatoria in a carei circumscriptie se afla sediul persoanei juridice lichidate. @
___________
@ Alineatul (1) a fost modificat prin punctul 9. din Lege nr. 76/2012 incepand cu 15.02.2013.
(2) Toate contestatiile se solutioneaza printr-o singura hotarare. Sentinta pronuntata de judecatorie este executorie si este supusa numai apelului. @
___________
@ Alineatul (2) a fost modificat prin punctul 6. din Lege nr. 76/2012 incepand cu 15.02.2013.
(3) Dupa terminarea lichidarii, lichidatorii trebuie sa ceara radierea asociatiei sau fundatiei din Registrul asociatiilor si fundatiilor.
Art. 71 (1) Asociatia sau fundatia inceteaza a fiinta la data radierii din Registrul asociatiilor si fundatiilor.
(2) Radierea se face in baza actului constatator eliberat lichidatorilor, in conditiile prevazute la art. 69, prin care se atesta descarcarea acestora de obligatiile asumate.
Art. 72 Dispozitiile prezentului capitol referitoare la dizolvarea si lichidarea asociatiilor si fundatiilor se aplica, in mod corespunzator, si in privinta dizolvarii si lichidarii federatiilor. Instanta competenta este tribunalul in a carui circumscriptie se afla sediul federatiei supuse dizolvarii si lichidarii. @
___________
@ Alineatul a fost modificat prin punctul 9. din Lege nr. 76/2012 incepand cu 15.02.2013.

CAPITOLUL X

  Registrul national al persoanelor juridice fara scop patrimonial
Art. 73 (1) Se constituie Registrul national al persoanelor juridice fara scop patrimonial - asociatii, fundatii si federatii -, denumit in continuare Registrul national, in scopul evidentei centralizate a acestora.
(2) Registrul national se tine de Ministerul Justitiei prin directia de specialitate.
Art. 74 (1) In scopul constituirii si functionarii Registrului national, instantele judecatoresti sunt obligate ca, din oficiu, sa comunice Ministerului Justitiei copii de pe hotararile judecatoresti ramase definitive privind constituirea, modificarea si incetarea oricarei asociatii, fundatii sau federatii, precum si de pe inscrisurile doveditoare, in termen de 3 zile de la data ramanerii definitive a fiecarei hotarari judecatoresti. @
___________
@ Alineatul (1) a fost modificat prin alineatul din Lege nr. 76/2012 incepand cu 15.02.2013.
(2) Asociatiile si fundatiile recunoscute ca fiind de utilitate publica sunt obligate sa comunice Ministerului Justitiei, in extras, copii de pe rapoartele de activitate si situatiile financiare anuale, insotite de dovada eliberata de Regia Autonoma “Monitorul Oficial” ca s-a solicitat publicarea acestora si in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a.
Art. 75 (1) Registrul national al persoanelor juridice fara scop patrimonial este public.
(2) Ministerul Justitiei este obligat sa elibereze, pe cheltuiala persoanei solicitante, copii certificate de pe inregistrarile efectuate in Registrul national si de pe inscrisurile doveditoare.
(3) Inscrisurile prevazute la alin. (2) pot fi cerute si eliberate si prin corespondenta.
(4) Datele din Registrul national pot fi redate si arhivate si sub forma de inregistrari pe microfilme si pe suporturi accesibile echipamentelor de prelucrare automata a datelor.

CAPITOLUL XI

  Dispozitii privind persoanele juridice straine fara scop patrimonial
Art. 76 (1) Persoanele juridice straine fara scop patrimonial pot fi recunoscute in Romania, sub conditia reciprocitatii, pe baza aprobarii prealabile a Guvernului, prin inscrierea in Registrul asociatiilor si fundatiilor de la grefa Tribunalului Bucuresti, daca sunt valabil constituite in statul a carui nationalitate o au, iar scopurile lor statutare nu contravin ordinii publice din Romania.
(2) In acest scop, reprezentantii persoanelor juridice straine trebuie sa ataseze la cererea de inscriere urmatoarele documente, in copii autentificate si traduceri legalizate:
a) actul de constituire in statul a carui nationalitate o au persoanele juridice straine;
b) statutul (in masura in care exista ca act de sine statator);
c) hotararea organului de conducere a acelei persoane juridice, prin care se solicita recunoasterea in Romania;
d) statutul viitoarei reprezentante in Romania a acelei persoane juridice, cuprinzand prevederi referitoare la sediu, la capacitatea juridica si la persoanele care reprezinta persoana juridica straina;
e) hotararea Guvernului Romaniei de aprobare a cererii de recunoastere in Romania a persoanei juridice solicitante.
(3) Dispozitiile art. 8-12 si ale art. 81 se aplica in mod corespunzator.
Art. 77 (1) Asociatiile si fundatiile constituite ca persoane juridice romane de catre persoane fizice sau juridice straine pot dobandi pe intreaga durata de functionare dreptul de proprietate si orice alte drepturi reale asupra terenurilor necesare pentru realizarea scopului pentru care au fost constituite.
(2) In cazul dizolvarii si lichidarii asociatiilor si fundatiilor prevazute la alin. (1), lichidatorii au obligatia instrainarii terenurilor, in termen de cel mult un an, numai catre persoane care au capacitatea juridica de a dobandi astfel de bunuri. Termenul de un an se calculeaza de la data ramanerii definitive a hotararii judecatoresti prin care se constata ori se dispune dizolvarea sau, dupa caz, de la data hotararii de dizolvare voluntara. @
___________
@ Alineatul (2) a fost modificat prin punctul 7. din Lege nr. 76/2012 incepand cu 15.02.2013.
(3) In cazul nerespectarii termenului de un an pentru instrainarea terenurilor prevazute la alin. (2), instanta competenta va dispune vanzarea acestora prin licitatie publica.
(4) In toate cazurile, bunurile ramase dupa lichidare, inclusiv terenurile neinstrainate in conditiile alin. (2) si (3) se atribuie cu respectarea dispozitiilor art. 60.

CAPITOLUL XII

  Dispozitii tranzitorii si finale
Art. 78 Prezenta ordonanta intra in vigoare in termen de 3 luni de la data publicarii in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.
Art. 79 In termenul prevazut la art. 78 Ministerul Justitiei:
a) va elabora si va adopta Regulamentul privind organizarea Registrului asociatiilor si fundatiilor, Registrului federatiilor, precum si a Registrului national al persoanelor juridice fara scop patrimonial, care va cuprinde si prevederi privind accesul la acest registru al persoanelor juridice de drept public, al persoanelor juridice de drept privat, precum si al persoanelor fizice;
b) va stabili forma si continutul certificatelor de inscriere prevazute la art. 12 alin. (1) si la art. 17 alin. (3), precum si conditiile de eliberare a dovezii mentionate la art. 7 alin. (2) lit. d).
Art. 80 Dispozitiile prezentei ordonante se completeaza cu dispozitiile Codului    civil. @
___________
@ Art. 80 a fost modificat prin punctul 8. din Lege nr. 76/2012 incepand cu 15.02.2013.
Art. 81 In privinta asociatiilor si fundatiilor care au calitatea de persoane juridice straine sunt si raman aplicabile dispozitiile art. 43 si urmatoarele din Legea nr. 105/1992 cu privire la reglementarea raporturilor de drept international privat.
Art. 82 Cererile de autorizare a infiintarii asociatiilor, fundatiilor, federatiilor sau uniunilor de persoane, aflate in curs de solutionare pe rolul instantelor de judecata legal investite la data intrarii in vigoare a prezentei ordonante, vor continua sa fie solutionate de acele instante.
Art. 83 (1) Asociatiile si fundatiile constituite, pana la data intrarii in vigoare a prezentei ordonante, in conditiile Legii nr. 21/1924 pentru persoanele juridice (Asociatii si Fundatii) isi pastreaza personalitatea juridica legal dobandita. Acestor asociatii si fundatii li se aplica, de la data intrarii in vigoare a prezentei ordonante, regimul juridic prevazut de aceasta.
(2) Uniunile, federatiile sau gruparile de persoane juridice, astfel cum sunt reglementate de Legea nr. 21/1924, isi pastreaza personalitatea juridica si, de la data intrarii in vigoare a prezentei ordonante, li se va aplica regimul juridic al federatiilor prevazut de aceasta din urma.
Art. 84 (1) In termen de 3 luni de la intrarea in vigoare a prezentei ordonante registrele persoanelor juridice, aflate la grefa tribunalelor in circumscriptiile carora functioneaza persoanele juridice de drept privat prevazute de Legea nr. 21/1924 vor fi transmise judecatoriilor in ale caror circumscriptii acestea isi au sediul. @
___________
@ Alineatul (1) a fost modificat prin punctul 9. din Lege nr. 76/2012 incepand cu 15.02.2013.
(2) In acelasi termen, registrele uniunilor si federatiilor, aflate la grefa curtilor de apel in circumscriptiile carora functioneaza uniunile si federatiile prevazute de Legea nr. 21/1924, vor fi transmise tribunalelor in circumscriptiile carora acestea isi au sediul.
(3) In vederea constituirii Registrului national prevazut la art. 73, in termenul mentionat la alin. (1), instantele judecatoresti sunt obligate sa transmita Ministerului Justitiei copii de pe registrele asociatiilor si fundatiilor, precum si de pe registrele uniunilor si federatiilor, aflate la grefa acestora.
Art. 85 Persoanele juridice de utilitate publica - asociatii, fundatii sau alte organizatii de acest fel - infiintate prin legi, ordonante, decrete-lege, hotarari ale Guvernului sau prin orice alte acte de drept public nu intra sub incidenta prevederilor prezentei ordonante, ci raman supuse reglementarilor speciale care stau la baza infiintarii si functionarii lor.
Art. 86 Pe data intrarii in vigoare a prezentei ordonante se abroga Legea nr. 21/1924 pentru persoanele juridice (Asociatii si Fundatii), publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 27 din 6 februarie 1924, cu modificarile ulterioare, precum si orice alte dispozitii contrare.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
   
Ministerul Justitiei

ORDINUL NR. 1417/08.06.2006
privind accesul la Registrul national al persoanelor juridice fara scop patrimonial
________________
Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 578 din 04/07/2006

Avand in vedere dispozitiile art. 75 alin. (2) din Ordonanta Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociatii si fundatii, cu modificarile si completarile ulterioare,
in conformitate cu prevederile art. 6 alin. (4) din Hotararea Guvernului nr. 83/2005 privind organizarea si functionarea Ministerului Justitiei, cu modificarile si completarile ulterioare,
ministrul justitiei emite urmatorul ordin:

Art. 1 (1) Registrul national al persoanelor juridice fara scop patrimonial, denumit in continuare Registru national, este public.
(2) Orice persoana are acces, fara a fi tinuta sa justifice existenta unui interes, la toate datele cuprinse in Registrul national.
Art. 2 (1) Datele cuprinse in Registrul national se publica pe pagina de Internet a Ministerului Justitiei in momentul in care sunt intrunite conditiile tehnice necesare.
(2) Sistemul informatic va permite ca inregistrarile sa poata fi gasite si sistematizate, avand drept criteriu oricare dintre campurile din Registrul national, punand la dispozitie posibilitati de cautare cu ajutorul unor expresii logice.
(3) Consultarea datelor cuprinse in Registrul national, disponibile pe pagina de Internet a Ministerului Justitiei, este gratuita.
Art. 3 (1) Directia de specialitate are obligatia sa comunice date de pe inregistrarile efectuate in Registrul national sau sa elibereze, la cerere:
a) copii certificate sau necertificate de pe inregistrarile efectuate in Registrul national;
b) copii certificate sau necertificate de pe inscrisurile doveditoare ale inregistrarilor;
c) copii certificate sau necertificate de pe extrasele rapoartelor de activitate si ale bilanturilor anuale transmise de asociatiile, fundatiile si federatiile recunoscute ca fiind de utilitate publica;
d) dovada privind disponibilitatea denumirii unei asociatii, fundatii sau federatii.
(2) Copiile eliberate trebuie sa fie lizibile si sa infatiseze in mod exact datele solicitate.
Art. 4 Nu pot fi comunicate raspunsuri care sa implice evaluari ale datelor cuprinse in Registrul national sau interpretari in legatura cu inexistenta unor date.
Art. 5 Cererea se adreseaza directiei de specialitate si poate fi depusa personal la sediul Ministerului Justitiei sau transmisa prin corespondenta ori e-mail.
Art. 6 (1) Cererile se solutioneaza in termen de cel mult 30 de zile de la data inregistrarii, cu exceptia cererii de eliberare a dovezii privind disponibilitatea denumirii unei asociatii, fundatii sau federatii, care se solutioneaza in termen de 3 zile de la data inregistrarii.
(2) In mod exceptional, in situatiile in care imprejurari obiective determina depasirea termenului de raspuns, Ministerul Justitiei va comunica de indata solicitantului intarzierea si cauzele acesteia, luand in acelasi timp toate masurile rezonabile pentru ca intarzierea transmiterii raspunsului sa fie cat mai redusa.
Art. 7 Comunicarea de date de pe inregistrarile existente in Registrul national este gratuita.
Art. 8 (1) Eliberarea de copii certificate de pe inregistrarile efectuate in Registrul national, de pe inscrisurile doveditoare si de pe extrasele rapoartelor de activitate si ale bilanturilor anuale transmise de asociatiile, fundatiile si federatiile recunoscute ca fiind de utilitate publica, precum si eliberarea dovezii privind disponibilitatea denumirii unei asociatii, fundatii sau federatii se fac cu plata tarifelor prevazute in prezentul ordin.
(2) Tariful se datoreaza anticipat. Odata cu depunerea cererii solicitantul va face dovada ca a achitat tariful.
Art. 9 Tarifele se achita in numerar sau prin virament in contul bugetului de stat nr. 20360150 "Alte venituri", astfel:
- de catre persoanele fizice, la orice unitate a Trezoreriei Statului, indiferent de domiciliu;
- de catre persoanele juridice, la unitatea Trezoreriei Statului in a carei raza teritoriala isi au sediul fiscal.
Art. 10 (1) Pentru eliberarea inscrisurilor prevazute la art. 3 alin. (1) se stabilesc urmatoarele tarife:
a) eliberarea unei copii certificate cu privire la una dintre mentiunile din Registrul national - 1,5 lei;
b) eliberarea unei copii certificate de pe unul dintre inscrisurile doveditoare - 2,5 lei;
c) eliberarea unei copii certificate de pe extrasul raportului de activitate ori al bilantului anual al asociatiilor, fundatiilor sau federatiilor recunoscute ca fiind de utilitate publica - 3 lei;
d) eliberarea dovezii privind disponibilitatea si rezervarea ori prelungirea rezervarii unei denumiri - 5 lei.
(2) In cazul in care se solicita o copie certificata cu privire la doua sau mai multe mentiuni ori de pe doua sau mai multe inscrisuri doveditoare, extrase de pe rapoartele de activitate sau de pe bilanturile anuale ori dovada disponibilitatii mai multor denumiri, cererea se tarifeaza corespunzator numarului de mentiuni ori de inscrisuri solicitate, respectiv numarului de denumiri verificate.
Art. 11 In cazul in care se solicita eliberarea de copii certificate cu privire la doua sau mai multe persoane juridice fara scop patrimonial, sub forma sistematizata dupa oricare dintre criteriile cuprinse in formularul de inscriere, se va plati tariful de 15 lei pentru fiecare criteriu in functie de care se solicita sistematizarea.
Art. 12 (1) Eliberarea de copii necertificate de pe inregistrarile efectuate in Registrul national, de pe inscrisurile doveditoare si de pe extrasele rapoartelor de activitate si ale bilanturilor anuale transmise de asociatiile, fundatiile si federatiile recunoscute ca fiind de utilitate publica se face dupa achitarea de catre persoana solicitanta a contravalorii serviciilor de copiere, in conditiile Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informatiile de interes public.
(2) Datele din Registrul national pot fi comunicate prin redare sau arhivare pe suport de stocare a informatiilor, solicitantul urmand a suporta numai contravaloarea suportului de stocare a informatiilor.
Art. 13 Tarifele platite nu se restituie in cazul in care datele solicitate nu se gasesc in evidenta Registrului national.
Art. 14 Tarifele prevazute in prezentul ordin pot fi actualizate prin ordin al ministrului justitiei, in functie de rata inflatiei.
Art. 15 Sumele de bani realizate din incasarea tarifelor constituie venituri la bugetul de stat.
Art. 16 Prezentul ordin se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, si intra in vigoare la data publicarii lui.
Art. 17 La data intrarii in vigoare a prezentului ordin se abroga Ordinul ministrului justitiei nr. 1.076/C din 15 mai 2000 privind aprobarea tarifelor pentru accesul la Registrul national al persoanelor juridice fara scop patrimonial, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 222 din 19 mai 2000, art. 52-57 din Regulamentul privind organizarea Registrului asociatiilor si fundatiilor, Registrului federatiilor si Registrului national al persoanelor juridice fara scop patrimonial, aprobat prin Ordinul ministrului justitiei nr. 954/B/C din 26 aprilie 2000, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 214 din 16 mai 2000, precum si orice alte dispozitii contrare.
Art. 18 Prezentul ordin va fi dus la indeplinire de Directia pentru relatii cu publicul si evidenta O.N.G. si Directia exploatarea tehnologiei informatiei din Ministerul Justitiei.
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
   
Agentia Nationala de Administrare Fiscala

ORDINUL NR. 830/10.10.2006
privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonantei Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociatii si fundatii
______________
Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 872 din 25/10/2006

In temeiul art. 33 alin. (9) din Hotararea Guvernului Romaniei nr. 208/2005 privind organizarea si functionarea Ministerului Finantelor Publice si a Agentiei Nationale de Administrare Fiscala, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si in conformitate cu prevederile urmatoarelor acte normative:
- Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informatiile de interes public;
- Hotararea Guvernului nr. 123/2002 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informatiile de interes public;
- Legea nr. 52/2003 privind transparenta decizionala in administratia publica;
- art. 51 si 52 din Ordonanta Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociatii si fundatii, cu modificarile si completarile ulterioare,
presedintele Agentiei Nationale de Administrare Fiscala emite urmatorul ordin:

Art. 1 In cadrul Serviciului de comunicare si relatii publice al Agentiei Nationale de Administrare Fiscala se dezvolta activitatea de afaceri publice care presupune si relatia cu asociatiile si fundatiile.
Art. 2 Serviciul de comunicare si relatii publice are ca atributii organizarea evidentei asociatiilor si fundatiilor care desfasoara activitati din domeniul de competenta al Agentiei Nationale de Administrare Fiscala, evaluarea activitatii asociatiilor si fundatiilor in vederea comunicarii propunerii de recunoastere ca fiind de utilitate publica Guvernului Romaniei, colaborarea cu asociatiile si fundatiile pentru realizarea unor activitati sau programe comune.
Art. 3 Evidenta privind constituirea, modificarea si incetarea asociatiilor si fundatiilor care desfasoara activitati din domeniul de competenta al Agentiei Nationale de Administrare Fiscala se realizeaza pe baza documentatiei transmise de Ministerul Justitiei si a criteriilor stabilite in normele metodologice cuprinse in anexa la prezentul ordin.
Art. 4 Se aproba Normele metodologice de aplicare a Ordonantei Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociatii si fundatii, prevazute in anexa care face parte integranta din prezentul ordin.
Art. 5 Serviciul de comunicare si relatii publice din cadrul structurii Purtatorului de cuvant, relatii publice si mass-media a Agentiei Nationale de Administrare Fiscala va aplica prevederile prezentului ordin.
Art. 6 Prezentul ordin va fi publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.
   ANEXA

NORME METODOLOGICE

de aplicare a Ordonantei Guvernului nr. 26/2000 cu privire la

asociatii si fundatii


CAPITOLUL I

  Inregistrarea organizatiilor neguvernamentale si

gestionarea relatiei cu mediul asociativ
Art. 1 Inregistrarea organizatiilor neguvernamentale, denumite in continuare ONG, se va face la nivelul Serviciului de comunicare si relatii publice al Agentiei Nationale de Administrare Fiscala, denumita in continuare ANAF, atat pentru solicitarile adresate in acest sens la nivel central (ANAF, Autoritatea Nationala a Vamilor, Garda Financiara, Directia Generala de Administrare a Marilor Contribuabili), cat si pentru solicitarile adresate la nivel teritorial (directiile generale ale finantelor publice judetene si a municipiului Bucuresti). Structurile subordonate ANAF (Autoritatea Nationala a Vamilor, Garda Financiara, Directia Generala de Administrare a Marilor Contribuabili, structurile teritoriale) vor transmite eventualele cereri de inregistrare ale ONG Serviciului de comunicare si relatii publice din cadrul ANAF, denumit in continuare SCRP-ANAF, spre luare in evidenta, evaluare si gestionare a relatiei cu aceste organizatii.
Art. 2 Se organizeaza la nivelul ANAF Registrul de evidenta ONG in forma cuprinsa in anexa la prezentele norme metodologice.
Art. 3 Pentru a fi luata in evidenta, o ONG trebuie sa activeze in domeniul taxelor, impozitelor si contributiilor.
Art. 4 a) Luarea in evidenta a ONG-urilor interesate se va face pe baza unui dosar care include urmatoarele documente:
- cerere de luare in evidenta, in conformitate cu Ordonanta Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociatii si fundatii, cu modificarile si completarile ulterioare, semnata de administratorul sau de reprezentantul legal al solicitantei, in care sa fie mentionate numele si prenumele persoanei responsabile de comunicarea pe relatia cu ANAF, precum si datele de contact ale acestei persoane si ale asociatiei sau fundatiei, in cazul in care adresa postala sau numarul de telefon/fax al persoanei desemnate pentru gestionarea relatiei cu ANAF nu este identic cu cel al asociatiei sau fundatiei;
- copii certificate de pe inregistrarile efectuate in Registrul national si de pe inscrisurile doveditoare eliberate de Ministerul Justitiei;
- actul constitutiv al asociatiei sau fundatiei;
- statutul asociatiei sau fundatiei;
- codul unic de inregistrare fiscala;
- scrisoare de intentie;
b) cererea va fi inregistrata in Registrul general al SCRP-ANAF, iar dosarul va fi analizat de catre Compartimentul de relatii publice, in conditiile si pe baza criteriilor prevazute la art. 5.
Art. 5 Criteriile care vor sta la baza analizei dosarului si a emiterii deciziei de luare in evidenta sunt:
1. existenta tuturor documentelor si datelor solicitate la art. 4;
2. domeniul de activitate sa fie taxele, impozitele si contributiile;
3. evaluarea scrisorii de intentie in concordanta cu obiectivele pe termen scurt, mediu si lung ale ANAF;
4. dupa analiza dosarului se vor evalua posibilitatile de colaborare intre ONG si ANAF, in urma unui interviu cu reprezentantul desemnat de solicitanta.
Art. 6 Decizia de luare in evidenta sau de refuz va fi luata de presedintele ANAF, pe baza propunerii si evaluarii ONG de catre SCRP-ANAF.
Art. 7 In cazul deciziilor favorabile, evidenta ONG-urilor va fi tinuta de SCRP-ANAF pe baza urmatoarelor documente:
- Registrul de evidenta ONG, unde vor fi trecute urmatoarele rubrici: numarul de ordine (ce va constitui nr. de inregistrare al ONG), numarul si data inregistrarii cererii de luare in evidenta, numele asociatiei sau fundatiei, persoana de contact, domeniul de activitate al ONG, anul infiintarii ONG, adresa sediului central;
- dosarul propriu pentru fiecare ONG inregistrata, ce va cuprinde documentele prevazute la art. 3 si o anexa in care vor fi stocate toate propunerile, solicitarile sau sesizarile avansate de ONG respectiva, precum si raspunsurile formulate de ANAF in urma petitiilor.
Art. 8 Dosarele proprii vor fi intocmite si analizate de responsabilul desemnat de SCRP-ANAF pentru relatia cu mediul asociativ, care va asigura totodata si comunicarea directa cu reprezentantii ONG-urilor. Anexele la dosarele proprii vor fi arhivate o perioada de 2 ani.
Art. 9 Solutionarea cererii de luare in evidenta se va face in termen de 25 de zile lucratoare de la data inregistrarii cererii de luare in evidenta.
Art. 10 Decizia presedintelui ANAF privind luarea in evidenta sau refuzul va fi transmisa solicitantului in termen de 5 zile lucratoare de la emiterea acesteia, dar fara a fi depasit un termen de 30 de zile lucratoare de la inregistrarea cererii de luare in evidenta depuse de ONG.
Art. 11 Radierea din Registrul de evidenta ONG se va face ca urmare a dizolvarii de drept a ONG, a lichidarii asociatiei sau fundatiei, la cererea ONG, precum si in conditiile modificarii actului constitutiv si/sau a statutului, divizarii sau fuziunii in cazul in care se schimba scopul acestora. Radierea este confirmata prin decizie a presedintelui ANAF, in urma constatarii situatiilor de mai sus.

   CAPITOLUL II

  Dispozitii privind colaborarea intre ONG si ANAF
Art. 12 Solicitarile formulate de ONG-uri vor fi tratate dupa cum urmeaza:
1. cererile de informatii publice vor fi tratate conform Legii nr. 544/2001 privind informatiile de interes public;
2. propunerile legislative sau de modificare a unor proiecte de acte normative vor fi tratate conform Legii nr. 52/2003 privind transparenta decizionala;
3. sesizarile ori informatiile ce privesc situatia fiscala a petentului vor fi tratate conform Ordonantei Guvernului nr. 27/2002 privind reglementarea activitatii de solutionare a petitiilor, aprobata prin Legea nr. 233/2002;
4. propunerile de colaborare pentru promovarea unor valori general umane sau a unor interese globale ale intregii comunitati vor fi tratate in spiritul Ordonantei Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociatii si fundatii, cu modificarile si completarile ulterioare, cu conditia ca ANAF sa dispuna de resursele ori de competenta cerute de o astfel de colaborare si numai in cazul in care nu sunt promovate interese ale unei persoane sau ale unui grup, exceptand grupurile defavorizate. ANAF isi rezerva dreptul de a refuza orice contact cu o asociatie ori fundatie care in mod fatis ori dovedit disimulat promoveaza interese ale unei minoritati ce nu poate fi incadrata in categoria grupurilor defavorizate, precum si idei ce sustin discriminarea pe criterii de gen, de rasa ori cultural-religioase;
5. in cazul in care se doreste o colaborare in vederea imbunatatirii conformarii voluntare la plata impozitelor si contributiilor pe anumite domenii, se pot incheia protocoale cu asociatii profesionale, organizatii patronale ori sindicale, pentru dezvoltarea unor proiecte concrete de promovare a activitatii ANAF;
6. eventualele colaborari cu ONG-urile acreditate nu implica alocari financiare din bugetul ANAF.
Art. 13 Inregistrarea unei ONG la ANAF, precum si colaborarea cu ocazia unor proiecte comune nu implica sub nici o forma eludarea de catre ONG-uri a obligatiilor prevazute de legislatia romaneasca in materie fiscala sau in orice alt domeniu.
Art. 14 La solicitarea scrisa a unei ONG, ANAF poate emite scrisori de recomandare, in urma evaluarii activitatii desfasurate de ONG in relatia cu ANAF. Criteriile de evaluare sunt expuse in cap. III.
Art. 15 Lista ONG-urilor inregistrate la ANAF va fi publicata pe portalul propriu al institutiei.

   CAPITOLUL III

  Conditii si criterii de evaluare pentru emiterea scrisorilor

de recomandare in vederea acordarii statutului de utilitate publica
Art. 16 Conditii:
1. ANAF va emite scrisori de recomandare numai in cazul solicitarii formulate de catre Secretariatul General al Guvernului si numai in cazul in care ONG-urile intrunesc conditiile privind recunoasterea lor ca fiind de utilitate publica, in conformitate cu art. 38 si 39 din Ordonanta Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociatii si fundatii, cu modificarile si completarile ulterioare;
2. scrisorile de recomandare vor fi emise in termen de 60 de zile, in conformitate cu art. 40 din Ordonanta Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociatii si fundatii, cu modificarile si completarile ulterioare;
3. ONG-urile care inregistreaza datorii la bugete sau incalca alte prevederi ale legislatiei fiscale nu vor beneficia de scrisori de recomandare.
Art. 17 Criterii de evaluare a ONG:
1. sa aiba in obiectul de activitate domeniul taxelor si impozitelor;
2. activitatea sa se desfasoare in interes general sau comunitar;
3. sa functioneze de cel putin 3 ani in domeniul taxelor si impozitelor;
4. sa fi dezvoltat cel putin 5 proiecte in domeniul colectarii veniturilor bugetare, control si conformare voluntara la plata impozitelor, taxelor si contributiilor;
5. vor constitui un element de evaluare rezultatele concrete obtinute in urma derularii proiectelor;
6. actiunile desfasurate sa nu fi subminat rolul ori imaginea ANAF;
7. tematica proiectelor dezvoltate sa fi fost legata de domeniul de activitate al ANAF (colectarea veniturilor bugetare, controlul financiar-fiscal si vamal);
8. resursele umane, materiale si financiare implicate in proiect vor constitui un element de evaluare;
9. sursele de finantare a proiectelor anterioare sa fie prezentate in mod transparent;
10. valoarea patrimoniului din fiecare an sa fie cel putin egala cu valoarea patrimoniului initial.

   ANEXA

  la normele metodologice

 Registrul de evidenta ONG
   
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                             Nr. si data                    Nr. si data                           Numele si prenumele     Date de
   Nr. de         Data       inregistrarii   Denumirea incheierii dosarului   Sediul   Durata de   administratorului     contact:       Alte
inregistrare inregistrarii   cererii de       ONG       judecatoresc si     social functionare       sau ale         telefon, fax,   mentiuni
                               luare in               instanta care a admis al ONG     a ONG     reprezentantului   adresa de mail,
                            evidenta a ONG             cererea de inscriere                               legal           pagina web
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
     0             1             2             3               4             5         6               7                 8           9
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu