joi, 28 ianuarie 2016

Model de decizie de incetare a contractului individual de munca

Denumire societate
Adresa
CUI 
J

D E C I Z I A
Nr. .....Subscrisa (denumirea societatii), sediul social declarat în (sediul societatii) prin reprezentantul sau legal, (numele reprezentantului legal), având în vedere cererea de încetare a raporturilor de muncă, din data de (data cererii), a salariatului (nume si prenume) angajat în funcţia de (denumirea functiei detinute de salariat), precum şi acceptul conducerii în acest sens;


D E C I D E

Art. 1 Începând cu data de (data) , încetează contractul individual de munca al dnei./dlui.(nume si prenume), conform prevederilor art. 55 lit.(b) din Codul Muncii.
Art. 2 Un exemplar din prezenta decizie se va comunica in termen de 5 zile de la data emiterii, salariatului ;
Art. 3 Precizăm că fostul noastru salariat are/nu are debite faţă de subscrisa.
Art. 4 Împotriva prezentei dispoziţii de încetare a contractului de muncă sus-numita se poate adresa cu contestaţie la Tribunalul din Circumscriptia caruia isi are domiciliul salariatul, în termen de 30 de zile de la comunicare.

Prezenta decizie a fost intocmita in 2(doua) exemplare:
1.un exemplar pentru: (numele fostului salariat)
2.un exemplar pentru: (denumire societate angajatoare)


DIRECTOR GENERAL,
(nume si prenume)
L.S.
Am luat la cunostinta decizia de incetare a raportului de munca: 
Nume salariat
Data comunicarii: ......
Semnatura salariatului

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu